Skip to content

Aspecte privind consilierea şi managementul în sport

Informazioni tesi

  Autore: Alin Mantaluta
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Cultură fizică şi sport
  Relatore: Iacob Ioan
  Lingua:
  Num. pagine: 48

Lucrarea pe care o prezint este lucrarea de disertaţie şi se intitulează ,,Aspecte privind consilierea şi managementul în sport,, şi este structurată pe trei capitole dintre care:
• consiliere şi orientare educaţională în şcoală care conţine, consilierea pentru orientarea carierei în sistemul de educaţie, îmbunătăţirea relaţiei elev-elev în şcoală;
• aspecte privind managementul în educaţie care conţine, managementul educaţional şi relaţiile existente în şcoală;
• aspecte privind managementul în sport care conţine ca subcapitole managerul în sport, managementul organizaţiilor sportive şi managementul activităţilor sportive.
La care se adaugă trasarea concluziilor şi recomandărilor pentru sporirea eficacităţii managementului.

Cap.I CONSILIERE ŞI ORIENTARE EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALĂ
Consilierea este o relaţie, o formă specială de comunicare, care se stabileşte între consilier şi:
• individ, în scopul dezvoltării personale, a încrederii în sine;
• familie, pentru asigurarea unei siguranţe sociale şi economice;
• grup, pentru a crea personal calificat disponibil la momentul potrivit;
• societate, în scopul creşterii veniturilor şi a cunoaşterii ca instrument democratic.
Activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională porneşte de la cunoaşterea personalităţii elevilor, sub aspectul nevoilor, aptitudinilor, intereselor şi capacităţilor.
Se impune astfel ideea că tot profesorilor le revine sarcina principală în consilierea şi orientarea elevilor, putându-se aduce argumentul că aceştia sunt mai mult timp în prezenţa discipolilor şi pentru că dispun totodată de pregătire psiho-pedagogică, chiar dacă nu la nivelul specialistului în domeniu, însă oricum, în mai mare măsură decât părinţii elevilor.
Obiectivele generale ale activităţii de consiliere şi orientare ar trebui să se îndrepte spre realizarea acelor elemente concordante cu idealul educaţional al şcolii noastre în această etapă:
• autocunoaşterea posibilităţilor, dar şi a limitelor personale şi dezvoltarea în direcţia creatoare a acestor posibilităţi;
• formarea unor personalităţi puternice, echilibrate, suficient de flexibile şi adaptabile condiţiilor de mediu în continuă schimbare;
• dezvoltarea capacităţilor de a decide şi a acţiona adecvat în diversele situaţii ce pot apărea în viaţa personală, familială şi socială a fiecăruia;
• dezvoltarea spiritului civic, caracterizat prin respectul faţă de drepturile fiecărei fiinţe umane, conştientizarea calităţii de locuitor al Terrei, exprimată prin grija faţă de mediu.
Din cele prezentate rezultă că nu oricine poate dirija şi nici sfătui pe oricine! Soluţia ar fi găsirea relaţiei optime între educator şi educat pentru obţinerea comportamentelor vizate (stabilite prin idealul educaţional). Activitatea de consiliere şi orientare nu înseamnă aşadar, doar o nouă expresie lingvistică, o nouă formă ci şi un nou conţinut.

I.1.Consilierea pentru orientarea carierei în sistemul de
educaţie

Orientarea carierei constă din acele activităţi şi programe prin care indivizii sunt ajutaţi în asimilarea şi integrarea cunoştinţelor şi experienţei în corelaţie cu:
• autoînţelegerea – care include cunoaşterea propriei personalităţi şi raportarea acesteia la personalităţile altora;
• înţelegerea mecanismelor de funcţionare a societăţii şi deci a acelor factori care contribuie la schimbarea permanentă a acesteia, incluzând aici şi atitudinea faţă de muncă;
• conştientizarea rolului pe care-l poate juca timpul liber în viaţa personală;
• înţelegerea necesităţii existenţei unei mulţimi de factori cu rol activ în planificarea carierei;
• înţelegerea necesităţii informaţiilor şi abilităţilor în obţinerea succesului şi a satisfacţiei în activităţile de muncă, dar şi în activităţile desfăşurate în timpul liber;
• învăţarea procesului de luare a deciziilor în alegerea şi dezvoltarea carierei.
Un lucru este cert: elevii de astăzi cunosc importanţa învăţământului şi marea majoritate a acestora îl tratează ca atare. De ce învaţă elevii astăzi şi de ce ţin atât de mult să urmeze studii cât mai înalte? Evoluţia societăţii româneşti şi contactele cu ţările dezvoltate şi civilizate au dus la conştientizarea importanţei educaţiei la un nivel din ce în ce mai înalt.
I.2. Îmbunătăţirea relaţiilor elev-elev în şcoală

În ultima săptămână din luna noiembrie am realizat un sondaj printre elevii câtorva clase ale Colegiului Tehnic ,,Ghe. Asachi,, la care predau. I-am rugat să răspundă în scris (fără a se semna) la urm

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 Cap.I CONSILIERE ŞI ORIENTARE EDUCAŢIONALĂ ÎN ŞCOALĂ Consilierea este o relaţie, o formă specială de comunicare, care se stabileşte între consilier şi: ξ individ, în scopul dezvoltării personale, a încrederii în sine; ξ familie, pentru asigurarea unei siguranţe sociale şi economice; ξ grup, pentru a crea personal calificat disponibil la momentul potrivit; ξ societate, în scopul creşterii veniturilor şi a cunoaşterii ca instrument democratic. Consilierul este un profesionist care în activitatea sa se ghidează după anumite teorii şi după metode specifice domeniului; el ajută pe alţii (o persoană, un grup de persoane) să-şi identifice şi să-şi clarifice problemele. Activitatea de consiliere implică ascultarea, e bazată pe principiul dezvoltării personale, este o formă confidenţială de a oferi ajutor. Consilierul trebuie să fie deschis oricărei afilieri cu o instituţie sau autoritate, să acorde atenţie cadrului consilierii şi circumstanţelor în care aceasta are loc, trebuie să aibă grijă de interesele personale şi să nu aibă interese politice, interese ale unor instituţii sau ale autorităţilor. La baza întregului proces de consiliere stă respectul pentru persoană şi dreptul său de autodeterminare. Consilierea trebuie să fie adecvată şi să includă aspectele relevante privind opţiunile educaţionale şi profesionale, precum şi condiţiile legate de acestea. Informaţiile oferite clientului trebuie să fie corecte şi aduse la zi. Aria curriculară, Consiliere şi Orientare reprezintă un domeniu nou în planul de învăţământ. În cadrul acestei arii, vor continua să existe, pe de o parte, întâlnirile profesorului diriginte, în acord cu programa orientativă a M.E.C., cu clasa, iar pe de altă parte, întâlniri între elevi şi profesorii consilieri, desemnaţi de Consiliul de Administraţie al şcolii. Conţinutul ariei curriculare poate fi următorul: ξ consiliere în probleme legate de tehnici de învăţare eficientă; ξ consiliere în orientare şcolară; ξ consiliere în situaţii de rămânere în urmă la învăţătură;

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

disertaţie
managementul
managementul în sport

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi