Skip to content

Modelarea rationalitatii fizice şi metafizice

Informazioni tesi

  Autore: Gheorghe Dinulescu-campina
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2001
  Università: Universitatea New Mexico, U.S.A.
  Facoltà: -
  Corso: Antropologie filosofica
  Relatore: - -
  Lingua:
  Num. pagine: 154

REZUMAT

“Modelarea raţionalităţii…”, chiar modelare face ca demers; în baza unui sistem axiomatic, şi având la bază o nouă logică – logica trivalentă, construieşte cea mai plauzibilă paradigmă a realităţii, atât fizice, cât şi metafizice, denumind-o MESER.
Noua construcţie permite explicarea obiectivă a existenţei antimateriei, gravitaţiei, levitaţiei, energiei mentale etc., oferind pentru prima dată definiţii nonpsihologiste ale spaţiului şi timpului.
Rezolvând câteva aporii filosofice, “Modelarea …” construieşte implicit o paradigmă a fiinţării, atât substanţiale, cât şi spirituale, ocazie cu care valorifică elementele esenţiale din antropofilosofia unor personalităţi ca Leibniz, Hasdeu, Heidegger.
În sfârşit, “Modelarea…” oferă explicaţii epistemologice pentru cele mai multe fenomene “paranormale” şi propune o hermeneutică noncomformistă a unor dogme religioase.

ABSTRACT

“The Modeling of Rationality” does exactly what it says; based on a system of axioms and relying on a new logic - the trivalent logic – it builds the most plausible paradigm of reality, both physical and metaphysical, designated as MESER
The new construct allowsan objective explanation of the existance of antimatier, gravitation, levitation, mental energy etc.,putting forward, as a premiere, non-psychologistic definitions of space and time.
By solving a few philosofical aporias, “The Modeling…” constructs implicitly a paradigm of Being, both substantial and spiritual, an opportunity to developsome essential elements of the antropophilosophy of personalities such as Leibniy, Hasdeu and Heidwggwr .
Finally, “The Modeling…” provides some epistemological explanations for most “paranormal” phenomena and advances a nonconformist hermeneutics of some religious dogmas.

RESUME

“Le Modelage de la rationalite”, realise justement cette action; fonde sur un systeme d’axiomes et soutenu par une nouvelle logique – la logique trivalente – il construit le paradigme le plus plausible de la realite, tant physique que methapysique, designe MESER.
La nouvelle construction permet l’explication objective de l’existence de l’antimatiere, de la gravitation, de la levitation, de l’energie mentale, etc., en offrant, pour la premiere fois, des definitions non-psychologiques de l’espace et du temps.
En trouvant la solution de quelques apories philosophiques, “Le Modelage…” bâtit implicitement un paradigme de l’Etre, substantiel autant que spirituel, une occasion pour developper quelques elements essentiels de l’anthropophilosophie de quelques personalites comme: Leibniz, Hasdeu, Heidegger .
Enfin, “Le Modelage…” offre des explications epistemologiques pour la ploupart des phenomenes “paranormaux” et propose une hermeneutique non-conformisre de guelques dogmes religieu .

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
14 2. FUNDAMENTAREA CONCEPTULUI MESER Cronologia devenirii conceptului MESER poate fi identificatã în teoriile filosofice elaborate de-a lungul timpului. Prima şi cea mai fermã afirmaţie despre fenomenul rematerializãrii apare la filosoful antic Thales din Milet. El “vedea“ realitatea materialã şi realitatea spiritualã ca douã lumi suprapuse, între care existã o permanentã osmozã; asemãnãtor cu prevederile conceptului MESER, care însã, emite ipoteza transformării consecutive a realităţii materiale şi realităţii antimateriale, una în alta prin intermediul realităţii spirituale, iar permanenta osmoză există între fiecare dintre acestea şi realitatea spirituală. Asemãnãtor lui Thales, şi alţi reprezentanţi ai şcolii filosofice ioaniene au fost preocupaţi de câte un model al lumii; fiecare din ei considerând ca element primordial al acesteia, sau apa (Thales), sau aerul (Anaximene), sau focul (Heraclit din Efes). Deşi încercãrile de modelare a lumii, în concepţia filosofilor antici pot pãrea naive, nu se poate neglija faptul cã alegerea reprezentãrilor respective este legatã de caracterul dialectic al lumii - caracter pe care voiau sã-l evidenţieze. Oare, modelul focului, al lui Heraclit, alãturi de fundamentele dialecticii, care i se datoreazã, nu prefigureazã conceptul modern despre natura energeticã (sinergetism) a lumii materiale şi spirituale? Conceptele filosofice antice despre lume, în special cele ioaniene, au apãrut ca replici la conceptele mitologice, evident artificiale, naive şi, deci, caracterul lor materialist este scuzabil şi nu trebuie exagerat. Aşa-zisul ateism antic este contrapus nu divinitãţii ci imaginii idilice, mitice, despre lume. Filosofii antici, inclusiv Democrit, nu sunt atei, ci cel mult amitici. Modelarea conceptelor, inclusiv cel al entitãţii raţionale, nu trebuie consideratã drept construcţie artificialã, atât timp cât se dovedeşte necesarã (principiul raţiunii suficiente), riguros făcutã (perfecţiune internã) şi nu contravine principiilor ştiinţifice ferme. Un model exemplar, funcţional şi astãzi este modelul sistemului planetar construit logic şi fundamentat ştiinţific de Nicolaus Copernicus şi Iohannes Kepler, fãrã a mai vorbi de modelul atomic al lui Niels Bohr. Valabilitatea metodei modelãrii speculative este confirmatã în plus şi de cea oferitã de modelãrile matematicii, cum ar fi geometriile neeuclidiene datorate lui I.Bolyai, lui Lobacevski sau lui Gauss, sau aşa numitele algebre Boole - modelãri speculative cu aplicaţii teoretice şi practice spectaculoase. #Viabilitatea unei modelări nu se apreciază după criteriul valorii de adevăr, ci după posibilitatea de a explica fenomene şi legile lor, după posibilitatea rezolvării unui număr cât mai mare de paradoxuri şi de aporii filosofice.# Dacã filosofia în general, şi diferitele sale ramuri în special, se studiazã pe calea psihologistã, mai puţin aptă epistemologic, este din cauzã cã s-a renunţat prea în necunoştinţã de cauzã la metoda modelãrii speculative, deşi Descartes a sugerat-o cel puţin în douã din lucrãrile sale fundamentale; ”Discurs asupra metodei” şi “Regulae ad Directionem Ingenii”. #Se pare că primul care a încercat expres crearea modelului, a paradigmei, preconizată de Descartes ca modalitate în filosofie, a fost Leibniz; Monadologia şi Teodiceae fiind cele mai concrete exemple. In acelaşi sens ar putea fi citat şi Heidegger, dar Daseinul său nu a reuşit să treacă şi dincolo de realitatea strict materială.# Baruch de Spinoza afirmã cã <...metoda geometriei furnizeazã schema idealã de cunoaştere a fiinţãrii, existenţei...> ceea ce înseamnã, aproape explicit, trimiterea la metoda modelãrii conceptelor în speţă. Corectitudinea modelãrii (perfecţiunea internã) se justificã pe cale logico- matematicã, valoarea intrinsecã a unui model fiind cu atât mai evidentã cu cât reuşeşte sã ofere explicaţii logice şi coerenţã pentru cât mai multe fenomene, şi cu cât rezolvã mai multe aporii ale filosofiei clasice, chiar cu riscul de a da naştere altora. In fond, o reuşitã

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

antropofilosofie
antropologie
cosmos
divinitate
efect de incinta, nu piramida
electromagnetismul astral
energomentalism
epistemologia paradoxului
fenomenul fantomatic
filosofare=descoperire,nu legiferare
filosofie
gravitatie
inconceptibilitatea cosmosului si divinitatii
intrupare= dedublare substantiala
levitatie
memoria transplantului
mental
nonescatologia universala
palindromia universului
spatiotemporalitate
suflet versus spirit
unicitatea universului
unidirectionare mentala
visele-forme de accesare a trecutului, prezentului

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi