Skip to content

Principiile Generale ale Dreptului

Informazioni tesi

  Autore: Munteanu Jenica Geanina
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
  Facoltà: Drept
  Lingua:
  Num. pagine: 81

Definirea noţiunii de principii de drept


Cuvântul drept are o sferă semantică extinsă, putând primi, în funcţie de contextul în care este utilizat, mai multe înţelesuri.
Într-un prim sens, dreptul este ştiinţa despre drept - ansamblul de idei, noţiuni, categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul cărora acesta poate fi modelat teoretic.

Principiile generale ale dreptului sunt, aşadar, prescripţiile generatoare care stabilesc arhitectura dreptului şi aplicarea sa.
Principiile de drept sunt reguli de maximă generalitate care sintetizează experienţa socială şi asigură echilibrul dintre respectarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor.
Un principiu se poate prezenta sub diverse forme: axiome, deducţii sau o generalizare a unor fapte concrete.
Evoluţia comună în cadrul sistemului de drept romano-germanic a cristalizat câteva principii ce se regăsesc în majoritatea legislaţiilor continental-europene, membre ale acestei familii de drept sau în cele de inspiraţie romanescă.
Cristalizarea, sublimarea acestor principii generale este rezultatul unei evoluţii îndelungate. Epoca clasică romană este însă epoca de aur a întregii istorii europene, deoarece, ca într-un adevărat creuzet, s-au cristalizat principalele modele normative, juridice şi spirituale la care au recurs civilizaţiile europene renascentiste şi moderne.
Chiar postmodernismul, care consacră formele paneuropene de organizare politică şi spirituală continentale, se hrăneşte din memoria colectivă europeană, aşa cum s-a întemeiat ea în clasicismul roman.

Importanţa şi utilitatea principiilor generale ale dreptului

Principiile reprezintă manifestarea convingerilor legiuitorului asupra cerinţelor obiective ale societăţii. Aceste convingeri sunt conjugarea a două elemente importante: tradiţia, statornicia în timp a unor reguli după care s-au adoptat normele juridice, verificate ulterior cu valoare de eficienţă în viaţa societăţii, precum şi tendinţa continuă de inovaţie, de schimbare profundă.
Un principiu general de drept se construieste în timp, pe baza unei experienţe, a verificării practice a unor idei, concepte, puncte de vedere.
Importanţa teoretică şi practică a studierii principiilor de drept constă în legătura dintre aceste principii şi ansamblul condiţiilor sociale.
Principiile dreptului sunt acele idei generale, postulate călăuzitoare sau precepte directoare ce stau la baza întregului sistem de drept dintr-o ţară, orientând reglementările juridice şi aplicarea dreptului. Principiile dreptului sunt determinate de relaţiile sociale, fiind expresia valorilor promovate şi apărate de drept.
În clasificarea principiilor se porneşte de la considerentul că între ele există o ierarhizare de la general la particular.
Cele mai importante sunt astfel principiile fundamentale, generale, constituţionale. Unele dintre acestea sunt atât de puternice încât se impun şi legiuitorului constituţional.
Alături de acestea avem principiile de ramură, înscrise în coduri sau legi, demarcaţia dintre principiile generale şi cele de ramură fiind flexibilă, în sensul că ele se completează reciproc.Principiul separaţiei puterilor în stat

Separaţia puterilor are printre virtuţi contracararea absolutismului şi a confuziunii puterilor. În epoca contemporană imaginea politică a unui stat depinde în mod organic de concepţia sa asupra noţiunii de stat de drept (care o include pe aceea de separaţie a puterilor).
În ceea ce priveşte România, se aliniază efortului european de a da o definiţie cât mai elaborată acestei noţiuni şi de a integra conceptul respectiv în viziunea sa politică actuală.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Capitolul 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PRINCIPIILE DREPTULUI Cuvântul drept are o sferă semantică extinsă, putând primi, în funcţie de contextul în care este utlizat, mai multe întelesuri. Etimologic, el derivă din latinescul directus care, luat în sens primar, înseamna drept, în linie dreaptă, de-a dreptul. În decursul timpului, forma sonoră s-a conservat acoperind sensul conotativ al etimonului drept. Ceea ce desemnăm prin drept în limba latină avea drept corespondent cuvîntul sanscrit jaus, care semnifică divin, drept, bine. Cuvântul este întâlnit în alte limbi, cum ar fi: fr. droit, it. diritto, sp. derecho , germ. recht, eng. right, desemnând toate aceeaşi noţiune, exprimată în limba română prin drept. Din punct de vedere filosofic, drept este un concept dezvoltat în operele lui Platon şi Aristotel, cu sensul de justiţie, echitate, îndatorirea de a trăi onest şi de a da sau recunoaşte fiecăruia ceea ce îi aparţine sau I se cuvine 1 . Din perspectivă juridică, cuvântului drept i se dau mai multe accepţiuni. Într-un prim sens, dreptul este ştiinţa despre drept - ansamblul de idei, noţiuni, categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul cărora acesta poate fi modelat teoretic, aşadar explicat. Domeniul social al dreptului poate fi considerat în acelaşi timp, tehnică sau artă. Ca ansamblu de norme care organizează viaţa în comun, dreptul este o tehnică a convieţuirii sociale, care se prezintă sub diferite ipostaze, cum ar fi: drept subiectiv, drept obiectiv 2 , drept material, drept procesual. Coordonarea conduitelor, realizată prin intemediul normelor dreptului obiectiv, este premisa necesară asigurării coexistenţei libertăţilor individuale 3 . Dreptul obiectiv putând fi văzut, de asemenea, în două sensuri: ca ansamblu al izvoarelor (aspectul static) şi ca formă de realizare de către autorităţile competente (aspectul dinamic) 4 . 1 honeste vivere, neminem laedere, suum quique tribuere, Ulpian. 2 Dreptul obiectiv ansamblul normelor de conduită care guvernează societatea, a căror respectare este asigurată, la nevoie de forţa de coerciţie a unei autorităţi publice recunoscute, Gh. Mihai, R.I. Motica, Fundamentele dreptului.Teoria şi filosofia dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1997, p.202. 3 Se creează astfel un homo juridicus, care se conformează dispoziţiilor de drept, Gh. Mihai, R.I.Motica, op.cit, p.205. 4 În acest sens, dreptul pozitiv este totalitatea normelor juridice active dintr-un stat, ca drept aplicabil şi continuu, obligatoriu şi susceptibil a fi adus la îndeplinire prin coerciţia etatică, exercitată de organe special abilitate, idem, p.76.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

drept
legislatie
norma
principii
romania
stat de drept

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi