Skip to content

Coparticiparea procesual civilă

Informazioni tesi

  Autore: Varatic Violina
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: -
  Università: Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău
  Facoltà: Drept
  Corso: Drept procesula civil
  Relatore: Belei Elena
  Lingua:
  Num. pagine: 77

Coparticiparea procesuală este o situaţie, raportată la componenţa părţilor în proces. Coparticiparea procesuală presupune participarea în cadrul aceluiaşi proces a mai multor reclamanţi şi/sau pîrîţi, drepturile şi obligaţiile cărora nu se exclud reciproc (litisconsorţiu procesual). Coparticiparea procesuală poate interveni fie de partea reclamantului, fie de partea pîrîtului sau a ambelor părţi. Urmează a reţine temeiurile coparticipării procesuale şi felurile ei (obligatorie şi facultativă) (art.62; 63 CPC RM). În cazul coparticipării obligatorii, în litigiu se găseşte un singur raport material juridic cu o pluralitate de subiecţi, iar în cazul coparticipării facultative ne aflăm în prezenţa unei simple acumulări de subiecţi care se găsesc în raporturi material-juridice aparte.
În calitate de caracteristici a coparticipării procesuale pot fi evidenţiate: multitudinea persoanelor, identicitatea relaţiilor faţă de obiectul material de drept, coincidenţa intereselor şi identitatea calităţii procesuale.
Legislaţia actuală în calitate de subiect al acţiunii priveşte ca individul separat, cât şi o grupă mică. Categoriile „ grupe de părţi ” şi „ coparticipare ” pot fi corelate una cu alta ca formă şi conţinut, dar numai în cazurile celea, când câţiva subiecţi se află într-o legătură nemijlocită cu dreptul material litigios (coparticipare obligatorie) sau când câteva cazuri sunt unite în puterea utilităţii procesuale (coparticiparea facultativă).
Scopul coparticipării procesuale constă în realizarea unei economii de timp şi bani, a unei mai bune administrări a justiţiei, precum şi în evitarea pronunţării unor hotărâri contradictorii, aspecte de natură a înfrânge autoritatea de lucru judecat şi procedura executării silite.
Reglementări disparate, care pot sa intereseze litisconsorţiul, există şi în dreptul substanţial. Astfel: în dreptul familiei (acţiunea în declararea nulităţii absolute a căsătoriei, introdusă de rudele soţilor sau de creditorii acestora, dacă pot justifica un interes; continuarea de către moştenitori a acţiunii pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă, pentru stabilirea paternităţii); în dreptul succesoral (acţiunea unora dintre moştenitori contra celorlalţi, pentru restituirea a ceea ce ei au plătit, deşi nu aveau de plată, din pasivul succesoral, acţiunea pauliană a creditorilor împotriva celor care au acceptat succesiunea sau acţiunea lor oblică în cazul renunţării la moştenire, acţiunea moştenitorilor în anularea certificatului de vacanţă succesorală, petiţia ereditară, acţiunea creditorilor personali ai moştenitorilor coindivizari sau a cesionarilor universali ori cu titlu universal de drepturi succesorale pentru împărţeala moştenirii etc.); în materia dreptului obligaţiilor (în cazul obligaţiilor solidare); în materia drepturilor reale (bunăoară, regula unanimităţii în cazul coproprietari) ş.a.m.d. Unele dintre cazurile prezentate ilustrează şi litisconsorţiul „necesar", despre care se va mai vorbi.
Credem că instituţia coparticipării poate fi definită – în funcţie de cele expuse – ca acea situaţie în care mai multe părţi participă în procesul civil în aceeaşi calitate şi afirmă acelaşi drept sau drepturile afirmate de ele au temei în acelaşi fapt sau act juridic.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 ÎNTRODUCERE Indiferent de cuvintele folosite, esenţial şi determinant este caracterul acestei lucrări, iar cuvintele vor fi înţelese şi vor avea valoare pe care le impune teza respectivă. Una din funcţiile statului este cea jurisdicţională, ea înfăptuindu-se – de la stat la stat – prin organele judecătoreşti sau, în principal, prin organele puterii judecătoreşti. După adoptarea Constituţiei din 1994, în ţara noastră jurisdicţia se înfăptueşte numai de către organele puterii judecătoreşti, respectiv de Curtea Supremă de Justiţie şi celelalte instanţe care funcţionează potrivit legii. Temelia unui stat democratic de drept o constituie sistemul judiciar independent, care asigură o justiţie efectivă pentru toate persoanele fizice şi juridice care pretind că ar fi vătămate în drepturile şi libertăţile garantate prin lege, iar funcţionarea unui sistem de judecătoresc independent este un element obligatoriu al societăţii democratice spre care tinde societatea noastră, mai mult decât atât, este o obligaţiune a Statului nostru asumată pe plan internaţional. Consacrată unei teme de actualitate şi de un incontestabil interes teoretic şi practic, teza de faţă vine în întâmpinarea necesităţii rezolvării numeroaselor probleme pe care le ridică instituţia coparticipării procesual civile în procesul civil. Specificul temei şi necesitatea expunerii logice a materialului prelucrat au determinat structurarea tezei în trei capitole. Capitolul I cuprinde noţiunile generale despre natura juridică a coparticipării procesuale ca instituţie fundamentală în procesul civil şi statutului juridic al coparticipanţilor în procesul civil în corelaţie cu principiul disponibilităţii, examinând drepturile şi obligaţiile procesuale ale coparticipanţilor. Litisconsorţiul este o formă juridică a procedurii civile, o instituţie esenţialmente procesuală, întrucât, pe de o parte, el priveşte o pluralitate de persoane care au calitatea de „parte" în procesul civil, iar pe de alta, pentru că el nu are existenţă în afara procesului civil.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

copârât
coparticipare procesuală facultativă
coparticipare procesuală obligatorie
coreclamant
litisconsorţiu
procesula

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi