Skip to content

КРАЯЗНАЎЧЫ РУХ НА ТЭРЫТОРЫІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ (1921—1939 гг.)

Informazioni tesi

  Autore: Igor Titovich
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Belarussian State University
  Corso: National Institute of the Higher Education
  Relatore: Nikolai Stashkevich
  Lingua:
  Num. pagine: 183

У сённяшні час фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, якое знаходзіць сваё праяўленне ў гісторыка-патрыятычным выхаванні моладзі, працякае ў складаных умовах, уплыў на якія аказваюць дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, паглыбляюцца працэсы самапазнання беларускай нацыі пад уздзеяннем суверэнізацыі, пашыраецца аднаўленне нацыянальных духоўных традыцый шляхам прапаганды і папулярызацыі праз краязнаўства тых аспектаў нацыянальнай культуры, у якіх яскрава праяўляюцца наша самабытнасць і народная спецыфіка. Пераважна краязнаўства выступае арыенцірам у выхаванні гістарычнай памяці народа, яго нацыянальнай самасвядомасці, павагі і беражлівасці да роднага краю. З другога боку, сучасныя глабалізацыйныя працэсы, трансфарма-цыя геапалітычнага абшару і парушэнні звычайных культурных сувязяў, а таксама праблемы інтэграцыі і захавання асабістай культурнай ідэнтычнасці запавольваюць працэс замацавання ўстойлівага нацыянальнага самаўсведамлення сярод беларусаў.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 УВОДЗІНЫ У сённяшні час фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці беларусаў, якое знаходзіць сваё праяўленне ў гісторыка-патрыятычным выхаванні моладзі, працякае ў складаных умовах, уплыў на якія аказваюць дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, паглыбляюцца працэсы самапазнання беларускай нацыі пад уздзеяннем суверэнізацыі, пашыраецца аднаўленне нацыянальных духоўных традыцый шляхам прапаганды і папулярызацыі праз краязнаўства тых аспектаў нацыянальнай культуры, у якіх яскрава праяўляюцца наша самабытнасць і народная спецыфіка. Пераважна краязнаўства выступае арыенцірам у выхаванні гістарычнай памяці народа, яго нацыянальнай самасвядомасці, павагі і беражлівасці да роднага краю. З другога боку, сучасныя глабалізацыйныя працэсы, трансфарма-цыя геапалітычнага абшару і парушэнні звычайных культурных сувязяў, а таксама праблемы інтэграцыі і захавання асабістай культурнай ідэнтычнасці запавольваюць працэс замацавання ўстойлівага нацыянальнага самаўсведамлення сярод беларусаў. Праблемы самавызначэння і самасвядомасці беларускай нацыі маюць працяглую гісторыю, аднак асабліва востра яны паўсталі ў міжваенны перыяд на тэрыторыі Заходняй Беларусі, пад якой, у сэнсе асобнага этнаграфічнага рэгіёну ў межах II Рэчы Паспалітай, трэба разумець тэрыторыі Гродзенскай губерні, Навагрудскага, Пінскага, часткі Мазырскага, Мінскага і Слуцкага паветаў Мінскай губерні, Ашмянскага, Дзісненскага і Лідскага паветаў Віленскай губерні, якія паводле Рыжскай мірнай дамовы ад 18 сак. 1921 г. былі далучаны да Польшчы, а таксама Вільню і тэрыторыю Віленскага, Свянцянскага, часткі Трокскага паветаў, перададзеныя Літоўскай рэспубліцы па савецка-літоўскаму мірнаму дагавору ад 12 ліп. 1920 г. і захопленыя ў кастр. 1920 г. польскімі войскамі [86, с. 57]. Дзякуючы рэзкай адасобленасці Віленскага, Навагрудскага, Палескага і большай часткі Беластоцкага ваяводстваў ад карэнных польскіх абшараў, неафіцыйная назва “Заходняя Беларусь” (тэрмін упершыню быў ужыты ў 1923 г. вядомым дзеячам Камінтэрна К. Радэкам для вызначэння абшару дзейнасці КПЗБ) і блізкія ёй “Kresy wschodnie”, “Ziemie Wschodnie”, “Kresy północno-wschodnie” у далейшым замацаваліся менавіта за гэтай часткай ІІ Рэчы Паспалітай з пераважна беларускім, беларуска-літоўскім і беларуска-ўкраінскім насельніцтвам [71, с. 4]. Згодна з умовамі дадатковага пратакола да § 93 Версальскага трактата, падпісанага Польшчай і Антантай у чэрв. 1919 г ., польскае кіраўніцтва гарантавала забеспячэнне ўсіх асноўных правоў нацыянальным меншасцям у межах ІІ Рэчы Паспалітай [141, с. 130]. Гэтыя палажэнні былі падмацаваны польскай Канстытуцыяй 1921 г . (арт. 108 і 109) і асобнымі артыкуламі Рыжскай мірнай дамовы. Адзначаныя дакументы гарантавалі заходнебеларускаму грамадству ў межах польскай дзяржавы ўсе магчымасці для свабоднага развіцця культуры, мовы і веравызнанняў, а таксама “правы сходу , стварэння нацыянальных арганізацый і таварыстваў , права захавання сваёй нацыянальнасці і аховы сваёй мовы і нацыянальных асаблівасцяў” [178, с. 17]. Аднак у рэальным жыцці стаўленне да нацыянальных меншасцяў з боку польскага ўрада значна адрознівалася ад дэклараваных заяў і скіравана было на замацаванне

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi