Skip to content

Studiul implicaţiilor factorilor psihologici în etiopatogenia plurifactorială a cancerului mamar. Contribuţii psihoterapeutice

Informazioni tesi

  Autore: Loreta Popa
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2011-
  Università: Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
  Facoltà: Sănăte
  Corso: Stiinte Medicae
  Relatore: Ioan Bradu Iamandescu
  Lingua:
  Num. pagine: 195

Teza vizeaza paralela dintre impactul psihologic al cancerului mamar si cauzele care duc la instalarea acestuia, privite ambivalent din punct de vedere psihologic cat si medical.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Studiul implica ţiilor factorilor psihologici în etiopatogenia plurifactorial ă a cancerului mamar. Loreta P. Popa Page 7 Introducere Simbol al feminit ăţii, sânii reflect ă deseori starea de spirit a femeii. Sensibili la stres, ei reac ţioneaz ă, dezvoltând diferite boli. Cancerul mamar continu ă s ă fie o problem ă de mare actualitate în oncologie, psihologie şi chirurgie, deoarece pe de o parte frecven ţa apari ţiei acestui tip de cancer se menţine înc ă la un nivel foarte ridicat, iar pe de alt ă parte evolu ţia este grav ă, mai ales în stadiile avansate. Cancerul de sân este du şmanul comun al femeilor din toata lumea şi de orice vârst ă, dar un diagnostic de acest tip nu trebuie întotdeauna privit ca o sentin ţă definitiv ă. Ţara noastră a subscris iniţiativelor mondiale în domeniul profilaxiei cancerului de sân. De peste zece ani, personalităţi ale lumii medicale oncologice din întreaga lume se întâlnesc în încercarea de a găsi cele mai eficiente tratamente, de a reduce aria şi num ărul îmboln ăvirilor şi, nu în ultimul rând, pentru sus ţinerea moral ă a femeilor afectate de aceast ă maladie. Sânul reprezint ă un simbol al frumuse ţii feminine şi totodată o parte a corpului uman cu o important ă semnifica ţie pentru personalitatea uman ă. Ideea de boal ă, de cancer, pierderea sânului sau absen ţa congenital ă a acestuia, poate altera grav calitatea vie ţii unei femei precum şi echilibrul s ănăt ăţii psihice. Absenţa sânului, considerat drept un simbol al frumuse ţii şi feminit ăţii, reprezint ă un grav prejudiciu adus propriei imagini, ceea ce poate genera importante tulbur ări psihice şi de adaptare, alterând în egal ă m ăsur ă „ imaginea de sine”, via ţa familial ă, social ă şi profesională. Atitudinea pacientelor fa ţă de pierderea sânului este diferit ă, în func ţie de echilibrul psihic al fiec ăreia, dar şi de importan ţa pe care o acord ă aspectului fizic, tulbur ările fiind mai grave în cazul pacientelor tinere. În cazurile de cancer mamar, care sunt de departe cea mai frecventă cauz ă de pierdere a sânului, se adaugă şi şocul unei boli grave, incurabile, aceasta alterând şi mai mult echilibrul psihic al pacientelor. Terapia psihologic ă suportiv ă pentru cancer, ofer ă posibilitatea refacerii propriei imagini de sine şi corporale, asigurând reabilitarea psihic ă a pacientelor, reinserţia lor social ă, familial ă şi profesional ă. Pentru a stabili cu exactitate beneficiul real pe care îl are terapia psihologic ă de suport asupra pacientelor noastre, se va efectua un studiu psihologic de specialitate plecând de la urm ătoarea ipotez ă: Existen ţa în via ţa unor persoane a diferitelor afec ţiuni, somatice sau psihice, se caracterizeaz ă prin prezen ţa unei simptomatologii psihice considerate a fi cauza ăa de condi ţia medical ă de baz ă şsi viceversa. Simptomele ap ărute în acest context pot fi variate, dominând mai ales sfera afectiv ă, unde comorbiditatea depresie-anxietate sunt cele mai frecvent întâlnite. Manifest ările psihice apar aici după instalarea bolii de baz ă, iar rezolvarea ei prin tratament medical nu duce

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su


Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi