Skip to content

Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine

Informazioni tesi

  Autore: Natasja Nikolic
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2009-10
  Università: Universita di Maribor, Slovenia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Silvo Devetak
  Lingua:
  Num. pagine: 98

Questa tesi è disponibile nelle seguenti traduzioni:

Zgodovina kulturnih dobrin je ne obhodno vezana na zgodovino vojn in vojaških spopadov. Medtem ko so vojne po eni plati predstavljale sredstvo za razširitev nacionalnega ozemlja in uničenje sovražnih ljudstev, so po drugi imele retorzije proti kulturnim dobrinam slednjih globlji simbolični in ekonomski pomen. Iznakaziti znake neke kulture je pomenilo izraziti lastno zaničevanje in nadrejenost v razmerju do slednje. Dalje, kulturna dediščina premagane in okupirane države je predstavljala tudi vojni plen zmagovalcev in del nagrade vojakom. Kulturne dobrine z določeno vrednostjo (v zlatu ali srebru) in umetnine so pred 19. stoletjem bile zelo pogosto tarča vojaškega ropanja, poškodovanja med boji ali pa uporabljene za reparacije po končanih vojaških spopadih.

Zanimanje mednarodne skupnosti za kulturno dediščino se je zatorej posledično razvilo vzporedno z nizanjem spopadov in njihovih uničujočih posledic. Sama kodifikacija discipline varstva kulturne dediščine v času vojaških spopadov se je vršila preko raznih konvencij od konca 19. stoletja do naših dni.

Po 2. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine se pojem kulturne dediščine definira kot: območja in kompleksi, grajeni in drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.

Specifičnost mednarodnega urejanja varstva kulturne dediščine pa je ravno v tem, da se celotno področje ne dotika pravne in kulturne sfere le ene države, temveč deluje v odprtem prostoru mednarodne skupnosti. Definicija kulturne dediščine v mednarodnem prostoru mora torej zadostiti kriterijem in potrebam različnih pravnih tradicij in narodnih pojmovanj kulturne dediščine.

Do mednarodnega konsenza o definiranju predmeta varstva še ni prišlo, vsaka država pa sama določa obseg kulturne dediščine na svojem območju. Opredelitve kulturne dediščine se po posameznih državah razlikujejo, zato vsak mednarodni dokument uvodoma podaja svoje razumevanje pojmov kulturne dobrine, kulturnega spomenika in kulturne dediščine.

Fizično je dediščino mogoče zavarovati tam, kjer je (in situ) s primernim zavarovanjem območja in vzdrževanjem, ali pa se odstranijo z izvirnega mesta in se shranijo v primernih depojih. Pravna zaščita pa se izoblikuje z vzpostavitvijo uradne evidence, registra, zavarovanjem območij, določitvijo postopkov za varstvo, izdajo dovoljenj, določitvijo obveznosti lastnikom kulturne dediščine in drugim imetnikom itd.

Varstvene funkcije prava kulturne dediščine ne gre jemati zgolj kot zaščito telesne stvarnosti kulturne dobrine, temveč kot integralno varstvo njenega kulturnega pomena in vezi s samim območjem izvora.

Znotraj režima varovanja kulturnih dobrin je mogoče prepoznati dve temeljni plati tega varstva: varovanje med vojnimi spopadi in ohranjanje v mirnem času.

Oblikovanje pravnega varstva kulturnih dobrin, umetnin in zgodovinskih pričevanj v mirni dobi sega šele v XX. stoletje kot direktna posledica reforme sodobnega mednarodnega prava. Le-ta je namreč opravil prehod iz koeksistence v neposredno kooperacijo mednarodne skupnosti preko mednarodnih organizacij.

Ravno nasprotno pa lahko varstvo kulturne dediščine med oboroženimi spopadi v svoje dobro šteje precej daljšo tradicijo. Po mnenju Vladimirja Brguljana naj bi začetek mednarodnega pravnega varstva kulturne dediščine sovpadal z uveljavitvijo pravila s strani Delfske Lige (okoli leta 1100 pred našim štetjem), ki je prepovedovalo rušenje mest do temeljev.

Druga svetovna vojna je privedla do vnovičnih racij kulturnih dobrin s strani nacističnih čet. Združeni narodi so se tedaj šele pričeli zares zavedati težave in v odgovor leta 1946 ustanovili UNESCO. Prva konvencija te organizacije je bila ravno Haaška konvencija iz leta 1954 (Konvencija o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada) in pripadajoči pravilnik. Konvencija velja za prvi mednarodni inštrument, izključno in celostno namenjen varovanju kulturnih dobrin med vojno ter za prvi tekst, kjer je za označitev objekta varstva uporabljena besedna zveza »kulturna dobrina«.

Ko je govora o trgovini z umetninami, se države lahko kvalificira kot uvoznice, izvoznice, tranzitne države itd. Najširše sprejeta delitev vidi na eni strani države, ki podpirajo svobodno trgovino, in na drugi države, kjer sta trgovanje in izvažanje omejena ter je za izhod umetnine iz države potrebno posebno dovoljenje.

Na mednarodni ravni je bilo sprejetih kar nekaj dokumentov, z namenom preprečiti nezakonito trgovanje z umetniškimi izdelki. Med temi ima gotovo najpomembnejšo vlogo Konvencija UNESCO iz leta 1970 o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih.

Informazioni tesi

  Autore: Natasja Nikolic
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2009-10
  Università: Universita di Maribor, Slovenia
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Silvo Devetak
  Lingua:
  Num. pagine: 98

Questa tesi è disponibile nelle seguenti traduzioni:

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
17 UVOD Benetke in njena laguna, Menfi z nekropolo, Alhambra v Granadi, cesarske palače dinastij Ming in Quing, tovarna lesa v Verli, Mont-Saint-Michel, Versailles, San Gimignano, Taj Mahal … Auschwitz. To so samo nekatere od dragocenosti iz kompleksne sestavljanke dediščine človeštva in našega kolektivnega spomina. Odgovori na tisočletna vprašanja človeka o tem, kdo smo in kam smo namenjeni, se prebijajo do nas tudi preko teh krajev, kjer se srečajo s starodavno resnico, ki še nikoli ni bila bolj aktualna kot dandanes: svet v katerem živimo, nam ne pripada. Predali so nam ga starši, da ga vrnemo našim otrokom. Kulturna dediščina je omejena, predvsem pa krhka. Arheološke najdbe, izdelane pred tisočletji z naravnimi materiali, se bojujejo s spremenljivostmi podnebja in onesnaženostjo. Vrhunski arhitektonski dosežki vseh časov so v nemilosti divje urbanizacije in cementifikacije. Med vojaškimi spopadi se skuša uničiti sovražnikovo družbo tako, da se prizadene ravno njegovo kulturo. Kulturna bogastva posameznih držav so vedno pogosteje objekt zelo donosnega nezakonitega trgovanja in sistematičnega plenjenja, ki ga podpira tudi vedno hitrejši napredek tehnologije. Medtem ko so pred leti obstajale različne skupnosti držav, lahko danes govorimo tako rekoč o eni sami mednarodni skupnosti, ki skuša določiti z lastnimi inštrumenti, katero vedenje se lahko smatra za pravilno in katero ne. V očeh mednarodnega prava umetnost in kultura ne moreta več predstavljati zgolj nebistvene estetske in intelektualne težnje, ki jo je mogoče enostavno žrtvovati za višje vojaške ali globalizirane ekonomske cilje. Massimo Carcione v ta namen ugotavlja, da bi kultura lahko spadala v koncept »Pravice do sreče« vsebovane v ustavi ZDA, saj predstavlja pravico človeka do svoje zgodovine, zavesti, časti in svobode oz. do tega, kar ga loči od vsakega drugega živega bitja. Mednarodno pravo je sprejelo poziv po kolektivnem mednarodnem varstvu kulturnih dobrin razmeroma pozno. Medtem ko se je na eni strani kmalu ugotovil pomen varstva teh dobrin tekom oboroženih spopadov, se je na drugi moralo počakati do XX. stoletja za enako ureditev v mirnih časih. Varstvo kulturnih dobrin v mednarodnem kontekstu je kompleksna snov, ki se je razvila postopoma z učenjem iz lastnih napak in pomanjkljivosti. Ta diplomska naloga si kot

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

arheologija
dobra vera
dovoljenje za izvoz
evropska unija
haaška konvencija
ius belli
javni interes
konservatorstvo
konvencije
kultura
kulturna dediščina
kulturna dobrina
kulturni spomeniki
lastnina
mednarodne pogodbe
mednarodno pravo
nezakoniti izvoz
ozn
prenos lastninske pravice
restitucijski zahtevek
trgovanje
umetnine
unesco
unidroit

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi