Skip to content

Semantic classes and Mandelbrot law

Informazioni tesi

  Autore: Martin Fris
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: Charles University
  Corso: Mathematical - physical faculty
  Relatore: Eva Hajicova
  Lingua:
  Num. pagine: 50

In the dissertation I introduce notion of semantic class. I speak about Zipf law and Mandelbrot law valid un mathematical linguistics. I am defending thesis that Mandelbrot law holds not only for the whole text, but also for words in any of the semantic class.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
Sémantické třídy a Mandelbrotův zákon 1. Úvod Pro zkoumání některých aspektů sémantiky přirozeného jazyka jsme zavedli sémantické třídy (Friš, 1983). Za východisko zavedených sémantických tříd byl vzat Rogetův tezaurus (1968). Protože jeho členění bylo příliš podrobné (obsahovalo 990 sémantických polí), byly z těchto skupin vytvořeny větší třídy. Principy tohoto třídění vycházejí z předpokladu, že klasifikace slovní zásoby předpokládá implicitně či explicitně i jisté filozofické východisko, jistý pohled na realitu. Vedle seskupení slov do větších tříd (celkem 32) jsme provedli i jisté přeřazení a změnu pořadí v skupinách Rogetových. Klasifikace má vycházet i z jistých přesných kriterií (Voronin, 1985) a umožňovat jistou měřitelnost. Pak nejjednodušší číselné měřítko je prosté lineární uspořádání měřené pořadovými čísly (ordinály), zde čísly přirozenými. Přitom obvykle v případech, kdy se ještě nemůžeme propracovat k exaktnějším číselným měřítkům, uplatňuje se zásada, že první třídy jsou nejelementárnější a že na konci škály přicházíme k jevům nejkomplexnějším. Přihlížíme zároveň k důležitosti jevů v tom smyslu, co je předpokladem čeho, že elementárnější je předpokladem komplexnějšího. Do určité míry je to vlastně atomické pojetí světa, jevů. V našem případě směr uspořádání od elementárního ke komplexnímu obvykle odpovídá genetické a vývojové linii světa. Krátce vyznačíme rozdíl mezi lineárním uspořádáním Rogetovým a přeuspořádáním naším. Oproti Rogetovi řadíme pojmy o hmotě před pojmy o člověku, vzhledem k evoluční následnosti. Obtížnější je řešení pořadí globálních skupin pojmů společnosti (sociologie) x jedince (psychologie). Na tento problém existují samozřejmě různé pohledy. Tato problematika souvisí s problematikou klasifikace věd, pro podrobnější diskusi odkazuji na knihu E.D.Graždanikova (1987). V této práci se kloníme k pojetí, že nejvýstižnější řešení je zde porušit striktní linearitu, která určuje, co předchází a co následuje, a říci, že svět přírody předchází jak člověka, tak společnost, ale postavit jak pojmy o společnosti, tak o člověku na stejnou úroveň. Na této úrovni je pak vzájemné působení. Tím tedy místo prosté linearity dostaneme rozvětvení, tedy jen částečné uspořádání v striktním matematickém smyslu (např. Beran 1972). 3

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

mandelbrot law
mathematical linguistics
roget thesaurus
semantic class
wordnet
zipf law

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi