Skip to content

Capitalul in teoria si pratica economica

Informazioni tesi

  Autore: Lucica Georgiev
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2007
  Università: Universitatea din Craiova
  Facoltà: Economie
  Corso: Economie generală
  Relatore: Prof.univ.dr Băbeanu Marin
  Lingua:
  Num. pagine: 190

REZUMATCapitalul în teoria şi practica economico-socială


Teza de doctorat sintetizează principalele tendinţe şi curente manifestate în ştiinţa economică referitoare la capital.
Capitalul a făcut obiectul unor vii dezbateri şi controverse în ceea ce priveşte obiectivitatea abordării şi relevanţa sa.
În altă ordine de idei, este interesant faptul că noţiunea de capital reflectă direcţiile în care este orientată analiza economică în perioada actuală şi, chiar mai mult, dacă poate influenţa aceste direcţii.
. Conceptul de capital nu a apărut de la început ca o noţiune bine cristalizată. Ideile referitoare la capital s-au articulat în mod treptat. Constituirea teoriei capitalului,nu o găsim de la început, ci în mod gradat se articulează idei economice distincte. Denumirea de capital provine din latinescul”capita”- apărut pentru prima dată în antichitate şi care desemna posesorii de animale ce dădeau împrumut un număr de „capete” de vite. La început împrumutul trebuia restituit exact în numărul împrumutat, iar mai târziu, cu un surplus, adică cu o dobândă. Astfel noţiunea de capital devine mai complexă însemnând un bun care multiplică de mai multe ori bogăţia iniţială.
În esenţă această semnificaţie a capitalului străbate istoria cu amendamentul că formele de capital s-au diversificat odată cu dezvoltarea unor activităţi economice importante precum agricultura, meşteşugurile şi comerţul, în strânsă legătură cu diviziunea socială a muncii, piaţa şi banii.
Primele idei referitoare la conceptul de capital se întâlnesc pentru prima dată la Aristotel. Acest mare gânditor al antichităţii devine sursă de inspiraţie pentru clasicii economiei politice.
Evul Mediu a constituit o perioadă mai puţin fertilă în idei economice în raport cu spiritualitatea antichităţii. Referitor la abordarea teoriei capitalului, în secolul al XIII-lea, teologul şi filozoful Toma d'Aquino a considerat că bogăţia nu conţine nimic condamnabil în ea, că fiecare om trebuie să dispună de bogăţie, potrivit cu situaţia care o ocupă în ierarhia socială.
Termenul de capital a fost introdus în limbajul uzual încă din secolele XI - XII. Iniţial, acestui termen i s-au atribuit următoarele sensuri: fond, stoc de mărfuri, cheag pentru afaceri, bani aducători de venituri(dobânda). În secolele XIII-XIV, noţiunea de capital a dobândit o largă circulaţie în documentele vremii, termenul îmbogăţindu-şi cât mai mult înţelesurile.
În secolele XVI – XVII, importante contribuţii teoretice, pentru explicarea naturii şi a rolului capitalului în progresul societăţii, au fost aduse de mercantilişti. Ei au fost primii gânditori care au cercetat din punct de vedere teoretic modul de producţie capitalist.
Evoluţiua doctrinei mercantiliste reflectă drumul parcurs de capitalul real în cadrul primelor trepte ale societăţii moderne. În prima etapă, denumit mercantilism timpuriu sau sistemul monetar, s-a urmărit obţinerea unei balanţe monetare active, atragerea unor cantităţi cât mai mari de bani în ţară, interzicerea exportului de monedă şi adoptarea unor legi privind cheltuirea banilor în ţara care îi acumulează. Sporirea volumului tranzacţiilor comerciale şi necesitatea sporirii masei de aur monedă au determinat trecerea la cea de a doua etapă, denumită mercantilismul dezvoltat, care a promovat o balanţă comercială activă, a preconizat o politică de acaparare de noi pieţe, colonizarea unor teritorii bogate, sporirea exportului de mărfuri, aplicarea protecţionismului pentru a încuraja producţia manufacturieră de export, ş.a.
Teza de doctorat debutează cu prezentarea concepţiilor preclasice care au contribuit la elaborarea teoriei moderne a capitalului. Şcoala clasică engleză de economie a elaborat conceptul de capital, care a fost dezvoltat ulterior de marxism şi liberalismul neoclasic.
Capitolul al doilea urmăreşte mecanismele economico-sociale în care producţia simplă de mărfuri s-a transformat în producţie capitalistă, iar banii(ca mijlocitori ai schimburilor) s-au transformat în capital.
Obiectul de studiu al acestui capitol îl constituie surprinderea trăsăturilor esenţiale ale capitalismului, în viziunea Marxistă, a proceselor prin care are loc vânzarea-cumpărarea forţei de muncă, a relaţiilor sociale capital –muncă salariată, a procesului prin care capitalul produce mărfuri şi plusvaloare, a mecanismului prin care plusvaloare se retransformă în capital şi îi măreşte dimensiunile.
Studierea capitalului s-a realizat nu numai din punct de vede

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
4 INTRODUCERE Teza de doctorat ,,Capitalul în teoria şi practica economico-socială’’ este rezultatul unui amplu demers ştiinţific ce încearcă să sintetizeze principalele tendinţe şi curente manifestate în prezent în ştiinţa economică şi să ofere o perspectivă de ansamblu asupra gândirii economice contemporane, referitoare la capital. Statutul capitalului în teoria şi practica economico-socială nu a reprezentat nici pe departe un impediment în amplificarea cunoaşterii, ba chiar, dimpotrivă, lunga sa istorie a fost marcată de un remacabil progres teoretic, îndreptat către un scop bine definit: o mai bună înţelegere şi cunoaştere a realităţilor economice. Acest lucru apare tot mai evident în perioada contemporană: atât teoria economică, cât şi comunitatea ştiinţifică în ansamblu par să se orienteze după criterii ce vizează în principal îmbogăţirea cunoaşterii şi utilitatea practică a capitalului, şi mai puţin substratul ideologic al acestuia. Pentru a surprinde o imagine cât mai exactă şi mai cuprinzătoare a capitalului în teoria şi practica economico-socială, lucrarea îmbină metode de cercetare specifice (sinteze, documentare) cu metode ale istoriei gândirii economice (geneza ideilor şi a instituţiilor integratoare, filiaţia de idei, perenitatea), ale istoriei (cronologia şi analogia istorică) şi ale strategiilor de politică economică. Am ales ca punct de plecare capitalul din mai multe considerente. În primul rând, capitalul a făcut obiectul unei vii dezbateri şi controverse în ceea ce priveşte obiectivitatea abordării şi relevanţa acestuia, rămânând însă multe de spus în acest domeniu mai puţin ,,umblat’’, mai ales în ceea ce priveşte cercetarea economică a capitalului. În altă ordine de idei, este interesant faptul dacă noţiunea de capital reflectă direcţiile în care este orientată analiza economică în perioada actuală şi, chiar mai mult, dacă poate influenţa aceste direcţii. În al treilea, dar nu în ultimul rând, în lumina celor afirmate această abordare mi s-a părut oportună şi, sper, originală pentru a demara o dezbatere cu privire la stadiul actual de dezvoltare a capitalului reflectat în teoria şi practica economico-socială. Mi-am propus, şi sper să fi reuşit, o structurare proprie a tematicii abordate. Astfel, teza de doctorat este alcătuită din două părţi, aşa cum rezultă şi din titlul acesteia: prima parte cercetează modul în care capitalul este reflectat în teoria

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

analiza eonomica
bani
capital
comerţ bani
evolutia teorie
munca
productivitatea munci
teoria capitalului
teorie

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi