Skip to content

Begrebet vorden i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. En model til udfordringen at fange det flygtige i farten hos og med Søren Kierkegaard

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Begrebet vorden i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. En model til udfordringen at fange det flygtige i farten hos og med Søren Kierkegaard, Pagina 3
4til viden og kan derfor nok blive klog, men er det ikke nødvendigvis. Til gen-
J OG KDU YLGHQVHOVNHUHQPXOLJKHG IRU DW MRQJOHUHPHGÀHUH VDQGKHGHU'HQ
vidende har i sin klogskab kun mulighed for at afdække og fremhæve en enkelt 
sandhed, som så tilhører videnskaben. Ellers virker han ikke rigtig klog på de 
omgivelser, der omtaler ham som klog. Et videnskabeligt sprog er som et sort 
KXO'HWVXJHUDORSO\VQLQJWLOVLJPHQGHWKDUNXQHWFHQWUXP±GHWNDQNXQ
indeholde et episteme – men det forandrer sig for at tilpasse sig til alt hvad 
det opsluger.
3
0nVNHHUGHWGHUIRUIRUKROGHWWLOYRUGHQGHUGH¿QHUHUHWVSURJ
1LHW]VFKHJLYHUHWVnGDQEXGQnUKDQEHVNULYHUVSURJHWQHJDWLYWXGOHGWVRP
GHWGHUQHWRSLNNHNDQXGWU\NNHVLJRPYRUGHQ
´'LH$XVGUXFNVPLWWHOGHU6SUDFKHVLQGXQEUDXFKEDUXPGDV
´:HUGHQ´DXV]XGUFNHQHVJHK|UW]XXQVHUPXQDEO|VLJHQ%HGUIQLV
der Erhaltung, beständig eine gröbere Welt von Bleibenden, von 
Ä'LQJHQ³XVZ]XVHW]HQ³
4
+YRU1LHW]VFKHDOWVnPHQHUDWPDQLNNHNDQXGWU\NNHYRUGHQPHGVSURJHW
sætter Kierkegaard bredt ind over for undersøgelsen af vorden, men, lad det 
Y UHVDJWPHGGHWVDPPHGHUNRPPHULNNHHQI UGLJGH¿QLWLRQXGDIKDQV
XQGHUV¡JHOVHUDIYRUGHQ LGHQVÀ\JWLJKHG0LQSRLQWHHUDWYRUGHQNREOHU
HW¿ORVR¿VNSUREOHPIHOWPHWDI\VLNHQPHGHUIDULQJHUIUDHWOHYHWOLYOLYV-
YHUGHQIRUGLPDQNDQXGO JJHGHQ¿ORVR¿GHURULHQWHUHUVLJPRGYRUGHQ
RJGHWÀ\JWLJH VRPGHQHQH VLGH DI¿ORVR¿HQVRYHURUGQHGHPHGDOMH KYRU
den anden side orienterer sig mere mod ”det blivende”, ”tingene” og deres 
UHODWLRQWLOVDQGKHGHQ,VDLDK%HUOLQXQGHUE\JJHUSnVWDQGHQRPGHQ¿ORVR¿-
VNHPHGDOMHVWYHW\GLJKHGQnUKDQLVLQERJRP.LHUNHJDDUGVVDPWLGLJH/HY
7ROVWRMVKLVWRULH¿ORVR¿GHOHUDOOHIRUIDWWHUHRJW QNHUHRJPnVNHPHQQHVNHU
generelt op i henholdsvis ræve og pindsvin. Ræven kender mange sandheder, 
men pindsvinet kender kun en, siger han.
5
1LHW]VFKHHUHQU YRJ.LHUNH-
gaard ligeledes i min optik, mens G.W.F. Hegel eksempelvis er et pindsvin. 
2JVnVHOYRP.LHUNHJDDUGVDWSnVSLGVHQDOWLGWDOHURPGHWVDPPHQHPOLJ
subjektet.
6
0HQGHWWHJ¡UKDQDOWVnXGIUDGHQRYHUEHYLVQLQJDWGHUHUÀHUH
sandheder på spil om subjektet.
 'HOHX]HRJ*XDWWDULXGWU\NNHUGHWVnOHGHV´6WUDWDHUQHYDULQGIDQJQLQJHUGHYDUVRP´VRUWH
huller” eller sammenklapninger der forsøgte at opsuge alt hvad der kom inden for rækkevidde”. 
(Deleuze/Guattari: Tusind plateuerS'HOHX]HHUQLHW]VFKHDQHUEODIRUGLGHQVLGVWH¿ORVR¿VNH
PRQRJUD¿KDQVVNUHYI¡UKDQEHJ\QGWHSnVLWHJHWIRUIDWWHUVNDEKDQGOHGHRP1LHW]VFKH)UDQVN
¿ORVR¿S'HQHQJHOVNHRYHUV WWHU%ULDQ0DVXPLVNULYHULLQGOHGQLQJHQ7LO Mille Plateaux,
DW'HOHX]HRJ*XDWWDULVSURMHNW´SUDJPDWLFV´EORWHUHWDQGHWXGWU\NIRUGHW1LHW]VFKHEHGUHY
XQGHUQDYQHW´*D\VFLHQFH´'HOHX]HA Thousand PlateausS[LLLGYVLNNHVWDWVW QNQLQJPRGVDW
videnskaben (Ibid. 461).
 1LHW]VFKH)ULHGULFKS
5 Berlin, Isaiah, p. 3ff.
 1HZPDUN.HYLQS

Preview dalla tesi:

Begrebet vorden i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. En model til udfordringen at fange det flygtige i farten hos og med Søren Kierkegaard

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Jens Rane Holck
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: University of Copenhagen
  Corso: Department of Modern Culture and Cultural Communication
  Relatore: Isak Winkel Holm
  Lingua:
  Num. pagine: 85

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.

Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
redaz[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

aesthetic
becoming
becoming-ethical
concluding unscientific postscript
deleuze
either - or
ethics
etik
guattari
kierkegaard
literature
litteratur
montage
subjectivity
subjekt
subjektivitet
territoriality
vorden
vorden-etisk
æstetik

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi