Skip to content

Begrebet vorden i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. En model til udfordringen at fange det flygtige i farten hos og med Søren Kierkegaard

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Begrebet vorden i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. En model til udfordringen at fange det flygtige i farten hos og med Søren Kierkegaard, Pagina 4
5Man kan måske endda lovprise det lille ord ”blive” i fadervor for at 
PLQGH NLUNHJ QJHUHQ RP GLDOHNWLNNHQ'HQ ¿ORVR¿VNH GLDOHNWLN EHVWnU L HQ
QLHW]VFKHDQVNRSWLNLGHWIRUKROGDWWLOK QJHUHDIGHQHQHVDQGKHGKHOHWLGHQ
IRUV¡JHUDWLQGOHPPHUHJUHVVLYEOLYHQWLOK QJHUHDIÀHUHVDQGKHGHULGHQHQH
sandheds episteme, som omvendt samtidigt forsøger at problematisere (progres-
VLYEOLYHQGHQHQHVDQGKHG0HWDI\VLNHUQHVHQHVDQGKHGHUI[EHJUHEHWY UHQ
Hegels logik positionerer først vorden efter væren og intet som et overbegreb, 
der forklarer de sidstnævntes årsagsløse sammenhæng, og han siger dernæst at 
DOXGYLNOLQJVNHULIRUO QJHOVHY UHQQnUGHQI[YRUGHUWLOY UHQ
7
 Vorden er mi-
raklet der forklarer intets slåen om i væren. Kierkegaard sætter vorden udenfor 
+HJHOVV\VWHP+YLVVXEMHNWHWKRV.LHUNHJDDUGer, så determineres det altså 
på samme tid af den vorden det er i, dvs. den udvikling det, populært sagt, er 
i. Vorden er ikke medierende mellem væren og tilværen som hos Hegel: det 
eksisterende subjekt er i vorden hos Kierkegaard (7,80)
8
 og hvilket menneske 
HULNNHHNVLVWHUHQGHODGHUKDQ&OLPDFXVVS¡UJHUHWRULVN"'HUJ OGHUDOWVnEnGH
en sandhed for væren og en for vorden. Det bliver således umuligt hos Kierkega-
ard at forudsige subjektets udvikling logisk, fordi det også er bestemt af forhold 
XGHQIRUGHWVHOY'HWHULNNHHQVRFLDOWHRULKDQIRUHVOnUPHQHQWHRULRPVXE-
jektivitet, altså en teori om forhold, der gælder for subjektet, netop fordi det er i 
vorden. Subjektiviteten udgør altså et forhold mellem væren og vorden og den 
betegner subjektets udviklingsbetingelser.
Disse to begreber, subjektivitet og vorden, er mine erkendelsesinteresser, 
og særligt vorden inden for subjektiviteten, altså inden for subjektets udviklingsbe-
tingelser. Begrebet vorden lægger sig midt i tænkningens meget brede problemfelt i 
kraft af, at det har lagt sig op ad tænkerne selv. Videnselskeren vinder anseelse, fordi 
han qua sin væren i vorden bliver klogere, end han er. Den vise kan ikke undsige sig 
vorden, fordi han aldrig bliver klogere, end han er, hvis han ikke anerkender vorden 
som præmis, altså anerkender det, som netop overskrider hans eget episteme. Vorden 
HULGHWKHOHWDJHWPHUHSRWHQWLDOHHQGEHJUHE2JQHWRSGHUIRUPnYRUGHQSDUDGRN-
VDOWIRUEOLYHÀ\JWLJIRUGLGHQHUNORJVNDEHQVSRWHQWLDOH'HWMHJYLOXQGHUV¡JHHUGHW
DVSHNWDIYRUGHQGHUKDUHQSRVLWLYHNVLVWHQVQHPOLJGHQVNDUDNWHUDIÀ\JWLJKHG
 ´,Q GHU µ:LVVHQVFKDIW GHU /RJLN¶ LVW   das Werden die Einheit, das Übergegangensein und 
GLH:DKUKHLWYRQ6HLQXQG1LFKWV>«@'DV:HUGHQIXQJLHUWVRPLWDOV.DWHJRULHGHU(LQKHLWGHV
ORJLVFKHQ8UZLHGHUVSUXFKVGLHGDV*DQ]HDOV%HZHJWHV]XVLFKVHOEVWNRPPHQOlȕW :LH LQ GHU $QWLNHt. Wie in der Antike 
VLQG(QWVWHKHQXQG9HUJHKHQDXFKIU+HJHOGLHZHFKHVHOVHLWLJHQhEHUJlQJH]ZLVFKHQ6HLQXQG
1LFKWVHLQGDV:HUGHQDOV2EHUEHJULIILVWLKUH(LQKHLWXQG,KUHUhEHUJHKHQG6HLQVFKOHFKWKLQZREHL
HVDOVZLUNOLFKHUEHVWLPPWHU0RGXVGHV$QIDQJVXUVDFKVORVLVW5LWWHU+LVWRULVFKHV:|UWHUEXFKGHU
Philosophie. Band 12: W – Z, p.543).   
 +YRULQWHWDQGHWHUQ YQWLEU¡GWHNVWHQVUHIHUHQFHUKHQYLVHUMHJDIKDQGOLQJHQLJHQQHPWLO
6¡UHQ.LHUNHJDDUG)RUVNQLQJVFHQWUHWVXGJLYHOVH*DGV)RUODJPDUNHUHWPHGKKYVLGHWDOIRUEnten
– Eller og (7, sidetal) for Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift.

Preview dalla tesi:

Begrebet vorden i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift. En model til udfordringen at fange det flygtige i farten hos og med Søren Kierkegaard

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Jens Rane Holck
  Tipo: International thesis/dissertation
  Anno: 2006
  Università: University of Copenhagen
  Corso: Department of Modern Culture and Cultural Communication
  Relatore: Isak Winkel Holm
  Lingua:
  Num. pagine: 85

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.

Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

aesthetic
becoming
becoming-ethical
concluding unscientific postscript
deleuze
either - or
ethics
etik
guattari
kierkegaard
literature
litteratur
montage
subjectivity
subjekt
subjektivitet
territoriality
vorden
vorden-etisk
æstetik

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi