Skip to content

Hiv e Aids in Egitto: materiali per la prevenzione. Un approccio culturale

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Hiv e Aids in Egitto: materiali per la prevenzione. Un approccio culturale, Pagina 2
 2
 ﻦادﻟﺑﻟا ﻲﻓ ﺔﻓﻮرﻌﻣ ﺔﻟﻣﺠ ﻚﺎﻧهﻮ ،ﺲﻧﺠﻟا ﻦﻋ ﻢﻟﻜﺗﻟا ﻢرﺣﻳ ﻻ ﻦﻳد ﻢﻼﺳﻹا .ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻦﻳدﻟا ﻲﻓ دﺠﻧ 
.�رﺎﻋ ﻞﻬﺠﻟاﻮ رﻮﻧ ﻢﻟﻌﻟا� : ﻲهﻮ ﺔﻳﺑرﻌﻟا 
ةدﺣﺗﻣﻟا ﻢﻣﻷا ﺞﻣﺎﻧرﺑ ،ﺔﻳﻣﻟﺎﻌﻟا ﺔﺣﺻﻟا ﺔﻣﻆﻧﻣ) ةرﻳﺛﻜ ﺔﻳﻟﻮد ﺖﺎﻣﻆﻧﻣ ﻊﻣ ﺔﺣﺻﻟا ةرازﻮ ﻦﻮﺎﻌﺗﺗ 
ﺖﻣﻆﻧ :ﺀﺎﺑﻮﻟا ﺔﻬﺠاﻮﻣﻟ ﺎﻬﺘﻳﺠﺗارﺗﺳإ ﺔﻳﻟﺎﻌﻓ دﻳزﺘﻟ (ﺔﻟﻮﻓطﻟﻟ ةدﺣﺗﻣﻟا ﻢﻣﻷا ﺔﻣﻆﻧﻣ ،زدﻳﻹا ﺔﺣﻓﺎﻜﻣﻟ 
بﺗﻜﻮ ﺖارﻮﺷﻧﻣ ﺖﻣدﻗﻮ ﻊﻣاﻮﺠﻟا ﻲﻓﻮ ﺖﺎﻧﺎﻜﺛﻟا ﻲﻓ ،ﺲرادﻣﻟا ﻲﻓ ﺖﺎﻋﺎﻣﺗﺠﻹا ﻦﻣ ارﻳﺛﻜ ﺔﺣﺻﻟا ةرازﻮ 
.ﺀﺎﺑطﻸﻟ ﻢأ بﻌﺷﻟﻟ ﺀاﻮﺳ 
 طﻳطﺧﺗﻟا دﻬﻌﻣﺑ ﺖﻣﻳﻗأ ادﺠ ﺔﻣﻬﻣ ﺔﻳﻣﻳﻟﻗإ ﺔﺷرﻮ رﺿﺣأ ﻦأ ﻲﻟ ﺢﻣﺳ دﻳﺳﻟا دﻣﺣﻣ رﺻﻧ رﻮﺗﻜد ،ﻚﻟذ دﻌﺑ 
 زﻮﻌﻟا ﺲﻮرﻳﻓﻟ ﻲﻓﺎﻗﺛﻟا رﻮﻆﻧﻣﻟا� ﻦاﻮﻧﻋ ﺖﺣﺗ ٢٠٠٠ ﻮﻳﺎﻣ ٢٤ ﻰﻟإ ٢٠ ﻦﻣ ةﺮهﺎﻗﻟا ﻲﻓ ﻲﻣﻮﻗﻟا 
.�ﺔﻳﻗﻳرﻓﻹا ﺔﻳﺑرﻌﻟا ﻞﻮدﻟا ﻲﻓ ﺔﻣادﺗﺳﻣﻟا ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا ﻞﺠأ ﻦﻣ (زدﻳﻹا) ﻲﻋﺎﻧﻣﻟا 
  ىدﺣإﻮ ﺖﺎﻓﺎﻗﺛﻟا ﻦﻳﺑ ﺖﻼﻋﺎﻓﺗﻟﺎﺑ ﺔﻳﻣﻧﺗﻟا ﻞﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻳﻟﻣﺎﻌﻟا ﺔﻳﻋﻮﺗ ةرﺿﺎﺣﻣﻟا ﻩذه ﻒادهأ ﻦﻣ ﻒده 
 .يرﺷﺑﻟا ﻲﻋﺎﻧﻣﻟا ﺲﻮرﻳﻓﻟا ﻦﻣ ﺔﻳﺎﻗﻮﻟا ﻲهﻮ ﺔﻳﺌﺎﻣﻧﻹا ﺎﻳﺎﺿﻗﻟا 
ﺔﻳﻣﻮﻜﺣﻟا ﺖﺎﻣﻆﻧﻣﻟا ﻲﻟﻮﺆﺳﻣ ﻦﻣرﻳﺛﻜ ﻢﻬﻧﻳﺑﻮ (ﺀﺎﺳﻧ ﻢﻬﺑﻟﺎﻏ ﻦﺎﻜ) ﺎﺻﺧﺷ ﻦﻳﺗﺳ ﻦﻳﻜرﺎﺷﻣﻟا ددﻋ برﺎﻗ 
  ﺖﻻﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﻦﻳﺻﺻﺧﺗﻣﻮ ﻦﻳﻳﻌﻳﻣﺎﺠ ةذﺗﺎﺳأ ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،زدﻳﻹا ﺔﻳﺎﻗﻮﺑ ﺔﻳﻧﻌﻣﻟا ىرﺑﻜﻟا ﺔﻳﻟهﻷاﻮ 
.ﺔﻋﻮﻧﺗﻣ 
 ﻰﻟﻋ حﻮﺿﻮﺑ رﺛﺆﺗ ﺔﻳﻗﻼﺧﻷا ﻢﻳﻗﻟا ﻦﻷ،ﺎﺷﺎﻗﻧ رﺛﻜﻷا عﻮﺿﻮﻣﻟا ﺔﻳﻧﻳدﻟا دﺋﺎﻗﻌﻟا رﻮد ﻦﺎﻜ ﺔﺷرﻮﻟا ﺀﺎﻧﺛأ 
ﻦﻋرﻳﺑﻌﺗﻟﻟ ﺎﺿﻳأﻮ ﺔﻓرﻌﻣﻟا ةدﺎﻳزﻮ ﺀارﻵا ﻞدﺎﺑﺗﻟ ﻩذﻬﻜ ﺖﺎﺷﻗﺎﻧﻣ ﺖﻣهﺎﺳ .ﻪﻣدﻋ ﻮأ ﺲﻮرﻳﻓﻟا رﺎﺷﺗﻧإ 
 .عﻮﺿﻮﻣﻟا اذه ﻦﻋ ﺔﻌﺋﺎﺷﻟا ﺔﻳﺑﻟﺳﻟا ﺔﻳﻟﻗﻌﻟا 
ﻲﺳﻧﺠﻟا ذﻮذﺷﻟاﻮ ﻲﻐﺑﻟﺎﺑ ﻖﻟﻌﺗﻣ ضرﻣﻜ زدﻳﻹا ةرﻜﻓ ﺔﻳﻌﻳﺠﺷﺗ ﺔﻳﻟﻗﻋ رﺻﻣ ﻲﻓ دﺠﻧ ،ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ 
 ،ﺔﻌﺋﺎﺷﻟا رﺎﻜﻓﻷا ﻪﻣﻮﻟﺗ ﻚﻮﻟﺳ ﻢﻬﻟ ﻦﻳذﻟأ ﻚﺋﻻﻮأ ﻲﻧﻌﻳ ،ﺔﻣﺎﻋ ﺔﺣﺎﻳﺳﻟاﻮ ﺖاردﺧﻣﻟا ﻰﻟﻋ ﻦﻳﻧﻣدﻣﻟاﻮ 
دﺧأﻮ ﻲﺳﻧﺠﻟا ذﻮذﺷﻟا ﻦﺎﻣرﺣﻳﻮ جاﻮزﻟا جرﺎﺧ ﺔﻳﺳﻧﺠ ﺔﻗﻼﻋ ﻞﻜ ﻦﺎﻌﻧﻣﻳ ﺔﻳﺣﻳﺳﻣﻟاﻮ ﻢﻼﺳﻹا ﻦأ ﺎﻣﺑ 
.دﻋاﻮﻗﻟا ﻩذه ﻢارﺗﺣإ ﻢدﻌﻟ ﺔﻳﻌﻳﺑط ﺔﺠﻳﺗﻧ زدﻳﻹا رﺑﺗﻌﻳﻓ ،ﺎﺿﻳأ ﺖاردﺧﻣﻟا 
ﻦأ دﻗﺗﻌﻧ ﻦﻜﻟ ،ﺔﺑﺎﺻﻹا بﻧﺠﺗﻟ ﺔﻟﺎﻌﻓ ﺔﻗﻳرط ﻚﺷ ﻦﻮدﺑ ﻦﻮﻜﻳ (جاﻮزﻟاﻮ ﺔﻓﻌﻟﺎﺑ) دﺣاﻮ ﻚﻳرﺷﺑ ﻚﺳﻣﺗﻟا ﻦإ 

Preview dalla tesi:

Hiv e Aids in Egitto: materiali per la prevenzione. Un approccio culturale

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Aurora Favero
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2000-01
  Università: Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia
  Facoltà: Lingue e Letterature Straniere
  Corso: Lingue e letterature orientali
  Relatore: Mario Nordio
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 238

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

egitto
hiv
aids
prevenzione dell'aids
politica sanitaria
medio oriente

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi