Skip to content

Muzetë e Normandisë së Poshtme dhe krijimi i një rrjeti të Muzeve të Shoqërisë

Informazioni tesi

Traduttore: Dorina Xheraj
  Tipo: Traduzione
  Anno: 2002
  Università: Università degli Studi di Siena
  Lingua:
  Num. pagine: 38

Questo documento è una traduzione dall'originale:

"I musei della Basse-Normandie e la creazione di una rete dei Musées de Societé"

-Muzetë e Normandisë së Poshtme, ashtu si në të gjithë Europën, kanë njohur në dhjetëvjeçarët e fundit një zhvillim të dukshëm si nga pikpamja e rimëkëmbjes dhe e të menduarit mirë në terma museografikë ashtu edhe në atë të krijimit ex novo të strukturave museore. Fenomeni është i perceptueshëm veçanërisht për rëndësinë e pregatitjes së restaurimit dhe krijimin e strukturave të shumta mbi të gjithë territorin, sa në kontekstin urban edhe në atë rural.Këto investime të rëndësishme të bëra shpesh nga komuniteti lokal dhe në veçanti nga komunat, nganjëherë në bashkëpunim me shtetin (DRAC), krahinën (Këshilli Rajonal), departamentin (Këshilli i Përgjithshëm). Megjithatë janë mbështetur edhe nga qytetarët individual, nga organizatat, në përgjithësi nga komuniteti lokal. Asistojmë pra, në një fenomen identifikimi të komunitetit me muzeun: shoqëria kërkon të përfaqësohet në muze dhe paralelisht muzeu kërkon të përfaqësojë shoqërinë. Vihet re një kërkesë e fortë nga ana e qytetarisë ndaj muzeut i cili duhet në rradhë të parë ti përgjigjet pritshmërisë të popullsisë që duan të shohin të përfaqësuar "unikalitetin" e tyre. Muzetë lokal në Normandi janë në rradhë të parë një përfaqësim që komuniteti jep nga vetja e tij.
Në Normandinë e Poshtme investimet e bëra në muze janë të shoqëruar nga një vendosmëri dhe një zgjerim i misioneve dhe funksioneve të dhëna këtyre institucioneve kulturore. Kështu që, përtej misionit të tyre të konservimit dhe prezantimit të trashëgimisë, ato duhet të përfaqësojnë komunitetin dhe të favorizojnë pasurimin kulturor, të kontribuojnë në zhvillimin turistik dhe ekonomik, ti përgjigjen pritshërisë edukative dhe pedagogjike. të marrin pjesë në politikat sociale; të gjitha këto duke përdorur edhe mjetet e komunikimit dhe të përhapjes moderne shpesh të huaja në botën e muzeve

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista
Mostra/Nascondi contenuto.
3 Vështrim i pergjithshëm Lindja e muzeve si vënd i ekspozimimit të veprave të artit të hapur ndaj publikut Francez ka nisur me revolucionin e vitit 1789. Me ardhjen e revolucionit koleksionet që deri atëhere ishin vetëm për një pjesë të ngushtë personash, shtetëzohen dhe hapen për publikun. Pas një momenti ku mbizotëroi idea e një shkatërrimi i të gjitha koleksioneve origjinale dhe të atyre që i përkisnin kishës të perceptuara si përfaqësuese të “des monuments élevés à l’orgueil, au préjugé et à la tirannie” 1 mbizotëroi tendenca e cila kërkonte që të gjitha monumentet që kishin një vlerë artistike të kurseheshin dhe të konservoheshin. Kështu u mblodhën dhe u ekspozuan brënda tre muzeve shtetërorë të krijuar posaçërisht 2 koleksionet e mëdhaja të konfiskuara. Ky veprim lejoi në të njëjtën kohë krijimin (1801) e 15 muzeve të provincës të vendosur në qytete të tjera që mblodhën fondet e shtetit për veprat që nuk u ekspozuan në tre muzetë shtetërorë 3 . Por megjithë interesin paraprak të shtetit në krahasim me muzetë dhe koleksionet e ruajtura atje u desh të vinte viti 1945 që të vendosej një urdhëresë e cila parashikonte “organisation des musées des Beaux-arts” 4 që ti jepte pra një lloj koherence organizimit muzeor francez. Nëpërmet kësaj urdhërese muzetë francezë ndahen në dy kategori të mëdhaja “musées nationaux e 1 Assemblé National 14 août 1792 in J. Sallois, Les Musées de France, (Que sais-Je ?), Paris, PUF, 1995, n°447 2 Il Louvre nel 1793, il Muséum National d’Histoire Naturelle nel 1794 e il Musée des Sciences Techniques nel 1795. 3 Ndër këto qytete edhe Caen 4 Ordonnance 45-1546 du 13 jullet 1945

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario, bollettino postale.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Scopri come funziona

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

franca
marketing muzeor
muze të francës
muzeografi
muzeologji
muzetë
rrjete muzeore
sisteme muzeore

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi