Skip to content

Gli iporchemi di Pindaro, commento linguistico e metrico dei frr. 105-117 Sn.-M.

Estratto della Tesi di Anastasia Di Giuseppe

Estratto dalla tesi: Gli iporchemi di Pindaro, commento linguistico e metrico dei frr. 105-117 Sn.-M.
21
40
Smyth 1900, p. 69.
41
Eforo, FGrHist 70 F 149 “ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τοῖς ῥυθμοῖς Κρητικοῖς χρῆσθαι κατὰ τὰς ᾠδὰς συντονωτάτοις
οὖσιν οὓς Θάλητα ἀνευρεῖν, ᾧ καὶ τοὺς παιᾶνας καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐπιχωρίους ᾠδὰς ἀνατιθέασι καὶ πολλὰ τῶν
νομίμων: καὶ ἐσθῆτι δὲ καὶ ὑποδέσει πολεμικῇ χρῆσθαι, καὶ τῶν δώρων τιμιώτατα αὐτοῖς εἶναι τὰ ὅπλα”
42
Di Marco 1974, p.331.
43
Athen., Deip ., 14, 630c.
dell’iporchema a C reta quanto quella della pirrica ad opera di Neottolemo.” Una possibile
conciliazione si troverebbe nell’idea più comunemente accreditata per cui “l’iporchema era
definito cretese perché originario di C reta, da C reta Taleta lo introdusse a Sparta verso la
metà del VI secolo”
40
e quindi si può percepire originario in maniera assoluta di C reta ma in
maniera relativa alla Grecia peninsulare di Sparta, soprattutto per la seconda scuola
musicale. Negli anni di attività di Taleta, proprio in Laconia stava prendendo piede una
riforma della citarodia ad opera di Terpandro che prevedeva la sostituzione del tetracordo
con l’eptacordo. Questo determina un’accelerazione ritmica importante e un aumento
significativo della complessità della scansione che si avvicina a quelli C retesi. Eforo
41
sostiene che sarebbero stati proprio loro (i cretesi) ad adottare le innovazioni di Taleta e a
riadattarle a necessità proprie di danza armata. C ome detto sopra, il principale punto di
contatto tra l’iporchema e la pirrica è la danza che è dettata da necessità imitative. Da questo
motivo si comprende meglio la degenerazione dei due canti, la conseguente confusione con
il pantomimo (vedi sopra 1.1 ) e la scarsa attestazione. “L’inscindibile correlazione di poesia
e danza che caratterizzava l’esecuzione iporchematica rende anche ragione dei motivi per
cui nel generale naufragio della lirica greca, quasi nulla si sia salvato. La difficoltà di
tramandare, insieme con il testo poetico, gli schemi musicali e le relative figure orchestiche,
condizionò certo in maniera determinante la fortuna del genere (…)”
42
. Lo stesso discorso
vale anche per la pirrica; anche se il testo dovesse salvarsi, perdendosi la musica e la danza,
vengono meno le motivazioni di stesura del testo stesso e quindi del genere. Aristosseno
separa chiaramente pirrica e iporchema, senza alcuna possibilità di contatto, dal momento
che la pirrica si avvicina più alla satiresca mentre l’iporchematica alla comica.
τρεῖς δ’ εἰσὶ τῆς σκηνικῆς ποιήσεως ὀρχήσεις , τραγική, κωμική, σατυρική. ὁμοίως δὲ
καὶ τῆς λυρικῆς ποιήσεως τρεῖς , πυρρίχη, γυμνοπαιδική, ὑπορχημα τική. καὶ ἐστὶν
ὁμοία ἡ μὲν πυρρίχη τῇ σατυρικῇ· ἀμφότεραι γὰρ διὰ τάχους . πολεμικὴ δὲ δοκεῖ εἶναι
ἡ πυρρίχη· ἔνοπλοι γὰρ αὐτὴν παῖδες ὀρχοῦνται. τάχους δὲ δεῖ τῷ πολέμῳ εἰς τὸ
διώκειν καὶ εἰς τὸ ἡττωμένους ‘ φεύγειν μηδὲ μένειν μηδ’ αἰδεῖσθαι κακοὺς εἶναι’
( orac. Herod. I 55 ) . ἡ δὲ γυμνοπαιδικὴ παρεμφερής ἐστι τῇ τραγικῇ ὀρχήσει, ἥτις
ἐμμέλεια καλεῖται· ἐν ἑκατέρᾳ δὲ ὁρᾶται τὸ βαρὺ καὶ σεμνόν. ἡ δ’ ὑπορχηματικὴ τῇ
κωμικῇ οἰκειοῦται, ἥτις καλεῖται κόρδαξ·
43
Tre sono le danze della poesia: tragica, comica e satiresca; allo stesso modo anche tre
sono le danze della lirica: pirrica, ginnica e iporchematica. La pirrica è simile alla
satiresca; entrambe infatti sono veloci; la pirrica sembra essere bellica. Infatti i

Estratto dalla tesi:

Gli iporchemi di Pindaro, commento linguistico e metrico dei frr. 105-117 Sn.-M.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Anastasia Di Giuseppe
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2019-20
  Università: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
  Facoltà: Lettere e Filosofia
  Corso: Archeologia, Filologia, Letterature e Storie dell'Antichità
  Relatore: Emanuele Dettori
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 202

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

pindaro
frammenti
iporchemi
metrica pindarica
danza nella grecia antica
lirica corale
linguistica greca

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi