Skip to content

Gli iporchemi di Pindaro, commento linguistico e metrico dei frr. 105-117 Sn.-M.

Gratis La preview di questa tesi è scaricabile gratuitamente in formato PDF.
Per scaricare il file PDF è necessario essere iscritto a Tesionline. L'iscrizione non comporta alcun costo: effettua il Login o Registrati.

Anteprima della tesi: Gli iporchemi di Pindaro, commento linguistico e metrico dei frr. 105-117 Sn.-M., Pagina 9
15
21
Cfr. anche Schol. P. 2. 127 Σωσίβιος δὲ (φησὶ ) τὰ ὑ πορχήματα μέλη πάντα Κρητικὰ λέγεσθαι .
22
Athen. Deipn . V 181b (10).
23
Luc. De salt ., 31.
24
Di Marco 1974 critica Fozio per questo “goffo tentativo etimologizzante”, Severyns 1938 riportando
quanto detto dai grammatici, sottolinea che μετά ed ὑπό siano interscambiabili e quindi la differenza del
nome non comporta alcuna differenza di carattere del genere.
remoti gli albori del genere conferisce dignità e autorevolezza al genere stesso. Il legame
con il luogo è infatti tanto forte che il termine κ ρη τικ ά diviene sinonimo di iporchemi
21
.
« μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς φορμίζων» · δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ’ αὐτοὺς
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους . τοῖς μὲν οὖν Κρησὶν ἥ τε ὄρχησις
ἐπιχώριος καὶ τὸ κυβιστᾶν . διό φησι πρὸς τὸν Κρῆτα Μηριόνην · « Μηριόνη , τάχα κέν
σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα / ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές , εἴ σ’ ἔβαλόν περ» .
ὅθεν καὶ Κρητικὰ καλοῦσι τὰ ὑ πορχήματα.
22
« Tra questi un canto divino veniva celebrato con le danze con l’accompagnamento
della cetra », invece due acrobati dando inizio alla μόλπη roteavano su loro stessi al
centro. Dunque i C retesi si muovevano secondo questa danza indigena e questo modo
di roteare. Perciò uno di C reta dice a Merione: “Merione, presto che anche se sei un
ballerino, tieni a freno la mia lancia trafiggente, se la lanciai proprio su di te”. Per
questo gli iporchemi sono chiamati anche κρήτικα.
La diffusione geografica del genere insegue il culto di Apollo. L’affermazione degli
iporchemi è attestata anche a Delo, isola nativa del dio.
Ἐν Δήλῳ δέ γε οὐδὲ αἱ θυσίαι ἄνευ ὀρχήσεως ἀλλὰ σὺν ταύτῃ καὶ μετὰ μουσικῆς
ἐγίγνοντο . παίδων χοροὶ συνελθόντες ὑπ’ αὐλῷ καὶ κιθάρᾳ οἱ μὲν ἐχόρευον ,
ὑπωρχοῦντο δὲ οἱ ἄριστοι προκριθέντες ἐξ αὐτῶν . τὰ γοῦν τοῖς χοροῖς γραφόμενα
τούτοις ᾄσματα ὑ πορχήματα ἐκαλεῖτο καὶ ἐμπέπληστο τῶν τοιούτων ἡ λύρα .
23
A Delo i sacrifici non avvenivano mai senza danza ma con questa e con la musica. I
cori dei fanciulli che si radunavano al suono del flauto e della cetra, alcuni danzavano,
altri invece giudicati come i migliori tra questi, interpretavano i canti con i gesti,
questi canti erano chiamati iporchemi e la lirica ne era piena.
Tra questa testimonianza di Luciano e quella precedente di Ateneo si notano delle chiare
analogie, nonostante l’origine del genere cambi luogo di riferimento. In entrambi i passi
infatti il canto viene descritto come sacro ed abbinato ad una danza movimentata, come si
vedrà in seguito, separata dal canto.
 La danza iporc hem at ic a
Ammesso che la paretimologia offerta da Fozio (vedi supra 1.1) corrisponda ad un dato
reale
24
, rimane comunque un elemento fondamentale comune a tutte le fonti: la danza come
elemento determinante del genere iporchematico.
Sitografia automatica

Non sei sicuro di avere citato tutte le fonti?
Evita il plagio! Grazie all'elenco dei link rilevati puoi controllare di aver fatto un buon lavoro

Preview dalla tesi:

Gli iporchemi di Pindaro, commento linguistico e metrico dei frr. 105-117 Sn.-M.

CONSULTA INTEGRALMENTE QUESTA TESI

La consultazione è esclusivamente in formato digitale .PDF

Acquista

Informazioni tesi

  Autore: Anastasia Di Giuseppe
  Tipo: Tesi di Laurea Magistrale
  Anno: 2019-20
  Università: Università degli Studi di Roma Tor Vergata
  Facoltà: Lettere e Filosofia
  Corso: Archeologia, Filologia, Letterature e Storie dell'Antichità
  Relatore: Emanuele Dettori
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 202

FAQ

Per consultare la tesi è necessario essere registrati e acquistare la consultazione integrale del file, al costo di 29,89€.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito/carta prepagata, PayPal, bonifico bancario.
Confermato il pagamento si potrà consultare i file esclusivamente in formato .PDF accedendo alla propria Home Personale. Si potrà quindi procedere a salvare o stampare il file.
Maggiori informazioni
Ingiustamente snobbata durante le ricerche bibliografiche, una tesi di laurea si rivela decisamente utile:
 • perché affronta un singolo argomento in modo sintetico e specifico come altri testi non fanno;
 • perché è un lavoro originale che si basa su una ricerca bibliografica accurata;
 • perché, a differenza di altri materiali che puoi reperire online, una tesi di laurea è stata verificata da un docente universitario e dalla commissione in sede d'esame. La nostra redazione inoltre controlla prima della pubblicazione la completezza dei materiali e, dal 2009, anche l'originalità della tesi attraverso il software antiplagio Compilatio.net.
 • L'utilizzo della consultazione integrale della tesi da parte dell'Utente che ne acquista il diritto è da considerarsi esclusivamente privato.
 • Nel caso in cui l'Utente volesse pubblicare o citare una tesi presente nel database del sito www.tesionline.it deve ottenere autorizzazione scritta dall'Autore della tesi stessa, il quale è unico detentore dei diritti.
 • L'Utente è l'unico ed esclusivo responsabile del materiale di cui acquista il diritto alla consultazione. Si impegna a non divulgare a mezzo stampa, editoria in genere, televisione, radio, Internet e/o qualsiasi altro mezzo divulgativo esistente o che venisse inventato, il contenuto della tesi che consulta o stralci della medesima. Verrà perseguito legalmente nel caso di riproduzione totale e/o parziale su qualsiasi mezzo e/o su qualsiasi supporto, nel caso di divulgazione nonché nel caso di ricavo economico derivante dallo sfruttamento del diritto acquisito.
 • L'Utente è a conoscenza che l'importo da lui pagato per la consultazione integrale della tesi prescelta è ripartito, a partire dalla seconda consultazione assoluta nell'anno in corso, al 50% tra l'Autore/i della tesi e Tesionline Srl, la società titolare del sito www.tesionline.it.
L'obiettivo di Tesionline è quello di rendere accessibile a una platea il più possibile vasta il patrimonio di cultura e conoscenza contenuto nelle tesi.
Per raggiungerlo, è fondamentale superare la barriera rappresentata dalla lingua. Ecco perché cerchiamo persone disponibili ad effettuare la traduzione delle tesi pubblicate nel nostro sito.
Per tradurre questa tesi clicca qui »
Scopri come funziona »

DUBBI? Contattaci

Contatta la redazione a
[email protected]

Ci trovi su Skype (redazione_tesi)
dalle 9:00 alle 13:00

Oppure vieni a trovarci su

Parole chiave

pindaro
frammenti
iporchemi
metrica pindarica
danza nella grecia antica
lirica corale
linguistica greca

Non hai trovato quello che cercavi?


Abbiamo più di 45.000 Tesi di Laurea: cerca nel nostro database

Oppure consulta la sezione dedicata ad appunti universitari selezionati e pubblicati dalla nostra redazione

Ottimizza la tua ricerca:

 • individua con precisione le parole chiave specifiche della tua ricerca
 • elimina i termini non significativi (aggettivi, articoli, avverbi...)
 • se non hai risultati amplia la ricerca con termini via via più generici (ad esempio da "anziano oncologico" a "paziente oncologico")
 • utilizza la ricerca avanzata
 • utilizza gli operatori booleani (and, or, "")

Idee per la tesi?

Scopri le migliori tesi scelte da noi sugli argomenti recenti


Come si scrive una tesi di laurea?


A quale cattedra chiedere la tesi? Quale sarà il docente più disponibile? Quale l'argomento più interessante per me? ...e quale quello più interessante per il mondo del lavoro?

Scarica gratuitamente la nostra guida "Come si scrive una tesi di laurea" e iscriviti alla newsletter per ricevere consigli e materiale utile.


La tesi l'ho già scritta,
ora cosa ne faccio?


La tua tesi ti ha aiutato ad ottenere quel sudato titolo di studio, ma può darti molto di più: ti differenzia dai tuoi colleghi universitari, mostra i tuoi interessi ed è un lavoro di ricerca unico, che può essere utile anche ad altri.

Il nostro consiglio è di non sprecare tutto questo lavoro:

È ora di pubblicare la tesi